INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Škola ZUŠ Zlín zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

 

  • Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím nástěnek, mailu a webových stránek školy.
  • Škola zváží konání aktivit, při nichž dochází k větší koncentraci lidí, na základě aktuální epidemiologické situace „semaforu“ MZd; tyto aktivity jsou v ZUŠ nezbytné pro plnění ŠVP.
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A POSTUP V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

  • Nošení roušek ve škole není povinné (řídí se nadále aktuálně podle epidemiologické situace „semaforu“ MZd).
  • Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti od svých žáků.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Pobyt cizích osob ve škole je omezen nebo zakázán (podle aktuálního nařízení KHS). Ve výjimečných případech je pro ně vyčleněn prostor, kde se mohou zdržovat.
  • U vstupu do budovy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund myje ruce teplou vodou a mýdlem, popř. provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu ruku po celou dobu pobytu ve škole.

— Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při zjištění (objevení) příznaků musí být dodržen tento postup:

 

— příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

— příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí učitel zástupci ředitele a zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

— příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; učitel neprodleně poskytne žákovi roušku, informuje o tom zástupce ředitele/pobočky a žák je odveden do předem připravené samostatné místnosti a učitel současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

 

  • Ve všech uvedených případech zákonný zástupce, resp. zletilý žák má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

— V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  Izolační místnosti: 

hl. budova – šatna LDO, výtvarný obor – sborovna, pobočky – Zálešná, Štípa, Slušovice, Vizovice, Všemina, Trnava -  vyhrazené prostory ZŠ.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

—  Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař).

— V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a
o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

— Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny. Škola je povinna přejít i u těchto žáků na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Žáci se do distanční výuky zapojují dobrovolně. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání a hodnocení podmínkám žáků. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 

— Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplatu žák hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí:

— s ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

 

KONTAKTY

„Koronalinka“ MŠMT: 234 811 111

KHS Zlínského kraje: ivana.lukasikova@khszlin.cz

 

Podle materiálu Manuál k provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (25. 8. 2020 MŠMT).

Ve Zlíně 28. 8. 2020                                                                                  Mgr. Martina Hniličková

                                                                                                                         Ředitelka školy