Úřední deska

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název povinného subjektu

Základní umělecká škola Zlín

2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola, Zlín, Štefánikova 2987/91, stává s účinností od 1. 4. 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen §109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

Škola provozuje doplňkovou činnost v oborech:

 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • mimoškolní výchova vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,  zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zřizovatel:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, Zlín 761 90
tel: 577 043 111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Zlín.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Štefánikova 2987/91, Zlín 760 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

je shodná s poštovní adresou. Úřadovnou školy je sekretariát v 1. patře.

4.3 Úřední hodiny:

pondělí, středa, pátek: 7.00 – 11.30/12.00 – 15.30
v období hlavních prázdnin – středa 8.00 – 12.00

4.4 Telefonní čísla:

kancelář školy: +420 577 210 008
ředitelna: +420 577 221 292
výtvarný obor: +420 577 225 470
technik školy: +420 577 210 576

4.5 Datová schánka:

Typ: právnická osoba

 ID: 799cn74

4.6 Adresa internetové stránky:

www.zus-zlin.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

podatelna@zus.zlin.cz

4.8 Další elektronické adresy:

ředitelka školy: hnilickova@zus.zlin.cz
statutární zástupkyně: potuckova@zus.zlin.cz
zástupce ředitelky: bradac@zus.zlin.cz
ekonomka: kondlerova@zus.zlin.cz
hospodářka: haspicova@zus.zlin.cz
technik a školník: komora@zus.zlin.cz

5. Případné platby lze poukázat na:

KB, č. ú. 6132661/0100

6. IČ:

00838926

7. DIČ:

CZ00838926

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 • Školní vzdělávací program „Čtyřbarevná škola“
 • Školní řád
 • Organizační řád
 • Výroční zpráva o činnosti školy

8.2 Rozpočet

www.zkola.cz

9. Žádosti o informace

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace je poskytovaná na základě žádosti podané:

a) ústně prostřednictvím sekretariátu školy. Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
b) e-mailem na adresu zus.zlin@zus.zlin.cz. Žadatel uvede jméno a příjmení a adresu pro doručování.
c) písemně na adresu: ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitelce školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Poučení o formě a náležitostech je součástí rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek
podán.

12. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti jsou na webových stránkách školy.

 • Přihláška k přijetí ke studiu - elektonická
 • Žádost o ukončení studia 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http:/portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád – v sekretariátu školy a na webových stránkách školy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv – bez smluv

16.2 Výhradní licence – bez smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Podle §18 tohoto zákona:

 • a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí žádné
 • b) počet podaných odvolání žádné
 • c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení žádné
 • d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí licence žádné
 • e) počet stížností podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné
 • f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona žádné

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podle §18 tohoto zákona:

 • a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí žádné
 • b) počet podaných odvolání žádné
 • c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení žádné
 • d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí licence žádné
 • e) počet stížností podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné
 • f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona žádné